PORESKO PRAVO

Važan deo našeg poslovanja usmeren je ka pružanju klijentima saveta u vezi sa poresko-pravnim pitanjima koja se mogu pojaviti u njihovom poslovanju.

Prilikom donošenja svake poslovne odluke i obavljanja transakcije, naš tim advokata koji je specijalizovan za ovu oblast, će sagledavanjem svih pravnih i finansijskih aspekata konkretnog problema, pronaći rešenje koje je u skladu sa interesima i potrebama klijenata.

Usluge koje pružamo u ovoj oblasti su:

 Kapitalna dobit i porez na dobit

 • poreska optimizacija u oblasti poslovanja privrednih društava i različitih poslovnih transakcija,
 • utvrđivanje svih situacija u kojima nastaje kapitalna dobit,
 • povezanost kapitalne dobiti i poreza na prenos apsolutnih prava u krivičnom postupku,
 • zastupanje i celokupno administriranje navednog poreskog oblika,
 • utvrđivanje polazne cene pri zaračunavanju poreza na kapitalnu dobit.

Odlaganje plaćanja poreskog duga

 • saveti u vezi sa sredstvima obezbeđenja pri odlaganju plaćanja poreskog duga,
 • utvrđivanje specifičnih slučajeva u kojima žalba odlaže izvršenje,
 • sprečavanje blokade računa i dobijanje što većeg broja rata (anuiteta).

Porez na prenos apsolutnih prava

 • poreski tretman kupoprodaje i poklanjanja nekretnina,
 • pravo na oslobađanje od plaćanja za kupce prvog stana,
 • utvrđivanje osnovanosti za prihvatanje cene iz ugovora umesto tržišne cene,
 • analiza i procena svih specifičnih slučajeva.

Godišnji porez na dohodak građana

 • utvrđivanje činjenice da li je stranka obveznik ovog poreskog oblika,
 • ostvarivanje prava na povraćaj preplaćenih doprinosa,
 • informisanje stranaka o prihodima koji ulaze u osnovicu poreza (i onih koji to ne čine).

Preduzetnici i oni koji će to postati

 • odabir (u poreskom smislu) najpovoljnije šifre pretežne delatnosti,
 • odabir optimalnog načina (modela) oporezivanja (paušal vs samooporezivanje vs isplata lične zarade),
 • kako doći do najpovoljnije moguće osnovice pri paušalnom oporezivanju,
 • registrovanje preduzetničke radnje,
 • asistiranje pri popunjavanju poreske prijave (radi ostvarenja najpovoljnijeg mogućeg poreskog tretmana)
 • konkretni saveti, smernice i instrukcije kako se u kojem slučaju ponašati u poreskom postupku.

Usluge koje su univerzalnog karaktera, jer se javljaju u svim slučajevima (oblastima) koji su do sada navedeni:

 • asistencija pri pisanju žalbi na akta Poreske uprave,
 • zastupanje pred poreskim organima,
 • realna opservacija svakog poreskog problema sa predlogom mera za njegovo rešenje,
 • tumačenje akata Poreske uprave,
 • utvrđivanje zastarelosti poreskog duga,
 • dobijanje uverenja o izmirenim poreskim obavezama u najkraćem roku.
Advokat u kancelariji racuna porez