RADNO PRAVO

Radno pravo je dinamična oblast prava, koja je sastavni deo svakodnevnog poslovanja u privrednim društvima. Naša advokatska kancelarija pristupa svakom klijentu individualno, bilo da se radi o privrednim društvima ili fizičkim licima, kako bi izrada tražene dokumentacije bila prilagođena pojedinačnim potrebama i zahtevima Klijenta. Usluge koje pružamo u ovoj oblasti su:

 • Izrada opštih akata poslodavca kao što su: Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Pravilnik o bezbednosti i zdravlja na radu, Pravilnik o uzbunjivanju, Pravilnik o poslovnoj tajni i ostali,
 • Izrada Ugovora o radu, Ugovora o privremenim i povremenim poslovima, Ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, Ugovora o dopunskom radu, Ugovora o delu,
 • Izrada Sporazuma o prestanku radnog odnosa, Upozorenja, Odluka i Rešenja o prestanku radnog odnosa,
 • Zastupanje u radnim sporovima pred sudovima i arbitražama,
 • Priprema i izrada dokumentacije potrebne za pribavljanje radnih dozvola za strance.

PRIVREDNO PRAVO

Primarna oblast poslovanja Advokatskog ortačkog društva “Stanić i partneri” je privredno pravo, budući da imamo veliko iskustvo u najrazličitijim oblastima kompanijskog poslovanja. Pružamo kompletnu uslugu u pogledu osnivanja i upravljanja stranim i domaćim kompanijama, kao i udruženjima, fondacijama, zadužbinama i svim drugim pravnim licima. Našim klijentima omogućavamo da sagledaju celokupnu pravnu i finansijsku sliku prilikom donošenja biznis odluka i time im pomažemo u ostvarivanju boljih poslovnih rezultata. Naša advokatska kancelarija se u okviru ovog segmenta svog poslovanja, naročito bavi:

 • Osnivanjem svih pravnih formi privrednih društava i drugih pravnih lica,
 • Konsultacijama, pregovorima i izradom osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika o internim procedurama i drugih internih dokumenata,
 • Statusnim promenama i promenama pravne forme,
 • Izradom pravnih izveštaja za potrebe Klijenata u M&A postupcima, kao i savetovanje u vezi sa istima,
 • Registracijom i postupcima pred Agencijom za privredne registre, kao i drugim državnim organima i ustanovama,
 • Pripremama i izradom dokumenta u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, upravnih i nadzornih odbora, kao i drugih organa privrednih društava,
 • Pružanjem saveta i izradom Ugovora koji su klijentima neophodni u svakodnevnom poslovanju i obavljanju delatnosti,
 • Zastupanjem u privrednim sporovima pred Privrednim sudom, kao i pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije,
 • Sprovođenje ili zastupanje u postupcima likvidacije i stečaja.

PORESKO PRAVO

Važan deo našeg poslovanja usmeren je ka pružanju klijentima saveta u vezi sa poresko-pravnim pitanjima koja se mogu pojaviti u njihovom poslovanju. Prilikom donošenja svake poslovne odluke i obavljanja transakcije, naš tim advokata koji je specijalizovan za ovu oblast, će sagledavanjem svih pravnih i finansijskih aspekata konkretnog problema, pronaći rešenje koje je u skladu sa interesima i potrebama klijenata. Usluge koje pružamo u ovoj oblasti su:

Kapitalna dobit i porez na dobit

 • poreska optimizacija u oblasti poslovanja privrednih društava i različitih poslovnih transakcija,
 • utvrđivanje svih situacija u kojima nastaje kapitalna dobit,
 • povezanost kapitalne dobiti i poreza na prenos apsolutnih prava u krivičnom postupku,
 • zastupanje i celokupno administriranje navednog poreskog oblika,
 • utvrđivanje polazne cene pri zaračunavanju poreza na kapitalnu dobit.

Odlaganje plaćanja poreskog duga

 •  saveti u vezi sa sredstvima obezbeđenja pri odlaganju plaćanja poreskog duga,
 • utvrđivanje specifičnih slučajeva u kojima žalba odlaže izvršenje,
 • sprečavanje blokade računa i dobijanje što većeg broja rata (anuiteta).

Porez na prenos apsolutnih prava

 • poreski tretman kupoprodaje i poklanjanja nekretnina,
 • pravo na oslobađanje od plaćanja za kupce prvog stana,
 • utvrđivanje osnovanosti za prihvatanje cene iz ugovora umesto tržišne cene,
 • analiza i procena svih specifičnih slučajeva.

Godišnji porez na dohodak građana 

 • utvrđivanje činjenice da li je stranka obveznik ovog poreskog oblika,
 • ostvarivanje prava na povraćaj preplaćenih doprinosa,
 • informisanje stranaka o prihodima koji ulaze u osnovicu poreza (i onih koji to ne čine).

Preduzetnici i oni koji će to postati

 • odabir (u poreskom smislu) najpovoljnije šifre pretežne delatnosti,
 • odabir optimalnog načina (modela) oporezivanja (paušal vs samooporezivanje vs isplata lične zarade),
 • kako doći do najpovoljnije moguće osnovice pri paušalnom oporezivanju,
 • registrovanje preduzetničke radnje,
 • asistiranje pri popunjavanju poreske prijave (radi ostvarenja najpovoljnijeg mogućeg poreskog tretmana)
 • konkretni saveti, smernice i instrukcije kako se u kojem slučaju ponašati u poreskom postupku.

Usluge koje su univerzalnog karaktera, jer se javljaju u svim slučajevima (oblastima) koji su do sada navedeni:

 • asistencija pri pisanju žalbi na akta Poreske uprave,
 • zastupanje pred poreskim organima,
 • realna opservacija svakog poreskog problema sa predlogom mera za njegovo rešenje,
 • tumačenje akata Poreske uprave,
 • utvrđivanje zastarelosti poreskog duga,
 • dobijanje uverenja o izmirenim poreskim obavezama u najkraćem roku.

PORODIČNO I NASLEDNO PRAVO

Porodično i nasledno pravo deo su svakodnevnice svakog pojedinca. Tim naših advokata  specijalizovanih u ovoj oblasti pružiće Vam pravne savete kako bi na efiksan način ostvarili  svoja prava ili ispunili svoje obaveze. U ovoj oblasti pružamo sledeće usluge:

 • Izrada bračnog ugovora, sporazuma o deobi zajedničke imovine,
 • Izrada Sporazuma o razvodu braka i Sporazuma o vršenju roditeljskog prava,
 • Sastavljanje tužbe i zastupanja u postupku razvoda braka, vršenja roditeljskog prava i zakonskog izdržavanja dece, podele zajedničke imovine presudom i zastupanje pred nadležnim organom starateljstva,
 • Sastavljanje predloga za pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku,
 • Sastavljanje zaveštanja, Ugovora o doživotnom izdržavanju, Ugovora o poklonu,
 • Zastupanje pred sudom u postupku naknade štete zbog povrede nužnog naslednog dela.

IP & IT

Intelektualna svojina i “internet pravo” predstavljaju  značajan deo savremenog poslovanja. Imajući u vidu da žigovi, patenti, internet domeni i autorska prava, imaju značajnu tržišnu vrednost, tim naših advokata sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti, pružiće Vam savete i sprovesti Vas kroz postupak zaštite ovih prava pred Zavodom za intelektualnu svojinu. Naročito ovo ističemo u kontekstu velikog broja malih i srednjih IT firmi sa kojima imamo višegodišnju uspešnu saradnju. Kao advokatska kancelarija, prepoznajemo i poseban akcenat stavljamo na pružanje podrške pre svega domaćim ali i stranim IT kompanijama, koje su u poslednjih nekoliko godina postale jedan od temelja razvoja i napretka celokupne privrede u Republici Srbiji.

Usluge koje pružamo u ovoj oblasti su:

 • Postupak proveravanja mogućnosti zaštite žiga, industrijskog dizajna, patenta i internet domena,
 • Postupak registracije žiga, industrijskog dizajna, patenta i oznake geografskog porekla pred Zavodom za zaštitu intelektualne svojine, kako za teritoriju Republike Srbije tako i u postupku međunarodne zaštite,
 • Deponovanje autorskih dela kod Zavoda za intelektualnu svojinu,
 • Izrada ugovora o licenci, autorskih ugovora, ugovora o izradi Web stranice/prezentacije,
 • Zaštita autorskih i srodnih prava u sudskom postupku i pred arbitražom,
 •  Izrada Terms &Conditiones, Privacy Policy i User Agreements-a, kao i internih pravilnika u skladu sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-om (General Data Protection Rights).

NEPOKRETNOSTI

Stanić i partneri pružaju savete u pravnim, poreskim i drugim pitanjima u vezi sa kupovinom ili prodajom nepokretnosti. Naši advokati imaju višegodišnje iskustvo u svojinskopravnim sporovima kod suvlasništva i zajedničke svojine.Usluge koje pružamo u ovoj oblasti su:

 • Izrada Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i Ugovora o zakupu nepokretnosti,
 • Upis prava svojine i hipoteke na nepokretnostima pred Zavodom za katastar nepokretnosti i Javnim beležnikom,
 •  Zastupanje klijenata pred sudom u svojinskopravnim sporovima,
 • Zastupanje u administrativnim i drugim postupcima koji su u vezi sa eksproprijacijom.

SPOROVI

Advokatska kancelarija Stanić i partneri kao važan segment svog poslovanja ističe i zastupanje klijenata u svim vrstama sudskih postupaka. Imamo dovoljno  znanja i iskustva  u vođenju parničnih postupaka, arbitraža, kao i u alternativnim načinima rešavanja sporova. Vrlo nam je važno da svaki klijent pre otpočinjanja sudskog postupka dobije kompletnu sliku koja u sebi sadrži činjenični i pravni osnov, realnu procenu trajanja postupka, očekivanog troška i izgleda za uspeh. Na ovaj način gradimo odnos poverenja i postavljamo temelj dugoročne saradnje. Klijentima pružamo, između ostalog, sledeće usluge:

 • Analizu rizika vođenja postupka,
 • Izradu strategije postupka
 • Priprema pravnih izveštaja,
 • Prikupljanje dokaza, pripremanje tužbenih zahteva, podnesaka, žalbi, zahteva i drugih akata,
 • Zastupanje klijenata u parničnim, izvršnim i drugim postupcima,
 • Pripremanje nacrta i sprovođenje sporazuma o poravnanju,
 • Arbitražu