Jovana Joksimović

Advokat Jovana Joksimović je član Advokatskog ortačkog društva od 2016. godine, gde je došla iz Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju pred kojim je u svojstvu pripravnika učestvovala u timu odbrane u sudskom postupku protiv Radovana Karadžića.

Jovana klijentima pruža usluge iz radnog prava povodom zasnivanja i prestanka radnog odnosa, sastavljanja opštih akata, kao i radnih sporova u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca.

Bavi se autorskim, srodnim i pravima industrijske svojine sa posebnim osvrtom, ali ne ograničavajući se na registraciju i zaštitu domaćih i međunarodnih žigova, industrijskog dizajna i patenata, zaštitu autorskog prava i prava internet domena u sudskim i arbitražnim postupcima, usklađivanjem poslovanja klijenata sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i sastavljanjem Terms & Conditions – Opšti odredbe i uslovi korišćenja i Privacy policy – Politika privatnosti  i Ugovora o licenci i autorskih ugovora.

Jovana pruža usluge zastupanja klijenata u parničnim postupcima i postupcima pred Prekršajnim sudom.

Tečno govori engleski jezik i služi se španskim.

Obrazovanje

  1. Pravno-poslovna škola “Beograd”
  2. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Članstvo

  • Advokatska komora Srbije
  • Advokatska komora Beograda

Kontakt

jjoksimovic@advsp.rs

info@advsp.rs

Oblasti rada

Radno pravo, Parnice, Pravo industrijske svojine, Autorsko pravo, IT pravo, Imovinsko pravo, Naknada štete, Prekršajno pravo, Privredno pravo, Arbitraža

RADNO PRAVO

Izrada Sporazuma o prestanku radnog odnosa, Upozorenja, Odluka i Rešenja o prestanku radnog odnosa, opštih akata poslodavca kao što su: Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Pravilnik o bezbednosti i zdravlja na radu, Pravilnik o uzbunjivanju, Pravilnik o poslovnoj tajni..

Više na: http://advsp.rs/radno-pravo/

IT & IP

Postupak proveravanja mogućnosti zaštite žiga, industrijskog dizajna, patenta i internet domena,Postupak registracije žiga, industrijskog dizajna, patenta i oznake geografskog porekla pred Zavodom za zaštitu intelektualne svojine, kako za teritoriju Republike Srbije tako i u postupku međunarodne zaštite..

Više na: http://advsp.rs/it-i-ip/

Kontakt forma