NEPOKRETNOSTI

Stanić i partneri pružaju savete u pravnim, poreskim i drugim pitanjima u vezi sa kupovinom ili prodajom nepokretnosti.

Naši advokati imaju višegodišnje iskustvo u svojinskopravnim sporovima kod suvlasništva i zajedničke svojine.

Usluge koje pružamo u ovoj oblasti su:

  • Izrada Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i Ugovora o zakupu nepokretnosti,
  • Upis prava svojine i hipoteke na nepokretnostima pred Zavodom za katastar nepokretnosti i Javnim beležnikom,
  • Zastupanje klijenata pred sudom u svojinskopravnim sporovima,
  • Zastupanje u administrativnim i drugim postupcima koji su u vezi sa eksproprijacijom.
Sudski cekic na stolu u advokatskoj kancelariji sa figurom kuce u pozadini