Predrag Vuksanović

Advokat Predrag Vuksanović je član Advokatskog ortačkog društva “Stanić i partneri” od 2008. godine, gde je nakon završenih studija prava započeo i uspešno završio svoju pripravničku praksu te nastavio rad u svojstvu advokata. Predrag klijentima pruža širok spektar usluga iz privrednog prava i to pre svega, ali ne ograničavajući se na: osnivanje privrednih društava, statusne promene spajanja i pripajanja sa due dilligence postupkom provere celokupne dokumentacije i davanjem pravnog  mišljenja.

Tokom svoje karijere Predrag je zastupao mnoge inostrane klijente, te je tako stekao iskustvo u oblasti osnivanja predstavništva i ogranaka stranih privrednih društva u Srbiji, sastavljanja ugovora sa međunarodnim elementom u oblasti konsaltinga, distribucije i poslovno-tehničke saradnje. Takođe, Predrag pruža usluge zastupanja klijenata pred osnovnim i Višim javnim tužilaštvom u krivičnim postupcima, upravnim postupcima pred Upravnim sudom, parničnim postupcima pred sudovima opšte i posebne nadležnosti, kao i pred Arbitražnim postupcima pred Spoljno trgovinskom arbitražom pri  Privrednoj komori Srbije.

Tečno govori engleski jezik.

Obrazovanje

  1. Peta beogradska gimnazija,
  2. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Članstvo

  • Advokatska komora Beograda,
  • Advokatska komora Srbije.

Kontakt

pvuksanovic@advsp.rs
info@advsp.rs

Oblasti rada

Privredno pravo, Krivično pravo, Poresko pravo, Imovinsko pravo, Prekršajno pravo, Parnice, Arbitraža, Ugovori sa međunarodnim elementom.

Privredno pravo

Osnivanjem svih pravnih formi privrednih društava i drugih pravnih lica, Konsultacijama, pregovorima i izradom osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika o internim procedurama i drugih internih dokumenata, Izradom pravnih izveštaja za potrebe Klijenata u M&A postupcima, kao i savetovanje u vezi sa istima..

Više na: http://advsp.rs/privredno-pravo/

Nepokretnosti

Izrada Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i Ugovora o zakupu nepokretnosti, Zastupanje klijenata pred sudom u svojinskopravnim sporovima, Upis prava svojine i hipoteke na nepokretnostima pred Zavodom za katastar nepokretnosti i Javnim beležnikom..

Više na: http://advsp.rs/nepokretnosti/

Poresko pravo

Asistencija pri pisanju žalbi na akta Poreske uprave, zastupanje pred poreskim organima,realna opservacija svakog poreskog problema sa predlogom mera za njegovo rešenje, tumačenje akata Poreske uprave..

Više na: http://advsp.rs/poresko-pravo/

Kontakt forma